Ալեքսեյ Արշալույսի Մակարյան

Պատմական Գիտությունների Դոկտոր, Պրոֆեսոր

Գիտական Աշխատություններ

Գիտական Թեզեր

1. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Тема: “Идеологическая работа компартии Армении в первый период Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)”, Издательство Ереванского университета, Ереван 1976

2. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук. Тема: “Деятельность общественных объеденений Закавказья по сплочению народов в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)”, Западный кадровый центр, Специальность: История общественных движений и политических партий, Санк-Петербург 1993г.

Մենագրություններ

1. «Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության գաղափարական աշխատանքը Մեծ հայրենականի առաջին շրջանում», «Հայաստան» հրատարակչություն, Երեւան 1979թ.

2. «Հաղթահակի հզոր գործոնը: Անդրկովկասի հանրապետությունների կոմկուսների գաղափարական աշխատանքը Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիններին», «Հայաստան» հրատարակչություն, Երեւան 1979թ.

Հոդվածներ

3. «Մեր քաղաքի երեկոյան դպրոցներում», «Սովետական մանկավարժ» ամսագիր #4, Երեւան 1967թ.

4. «Կարմիր բանակի հիվանդ եւ վիրավոր մարտիկներին ցույց տրվող օգնության կազմակերպումը Հայաստանում Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիններին», «Առողջապահություն ամսագիր #6, Երեւան 1971թ.

5. «Եղբայրական օգնության ուժը », «Լենինյան ուղիով» ամսագիր #6, Երեւան 1972թ.

6. «Մարտերում կոփված բարեկամություն», «Սովետական մանկավարժ» ամսագիր #8, Երեւան 1972թ.

7. «Հայաստանի կոմկուսի գաղափարական աշխատանքը Կովկասի պաշտպանողական մարտերի ժամանակ (1942թ. հուլիս-նոյեմբեր)», «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», #1, Երեւան 1975թ.

8. «Թիկունքային սխրանքների փաստագրություն (1941-1942թթ.)», «Լենինյան ուղիով» ամսագիր #5, Երեւան 1975թ.

9. «Անդրկովկասյան հանրապետությունների կուսկազմակերպությունների գաղափարախոսական աշխատանքի մի քանի առանձնահատկությունների մասին' Կովկասի համար մղված ճակատամարտի ժամանակաշրջանում (1941-1943թթ.)», «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», #1, Երեւան 1986թ.

10. «Փաստաթղթեր ռազմաճակատի եւ թիկունքի միասնության մասին», «Լենինյան ուղիով» ամսագիր #6, Երեւան 1987թ.

11. Անդրկովկասը որպես հիմնական արսենալ եւ մթերքի բազա Կարմիր բանակի համար Կովկասի պաշտպանողական մարտերի ժամանակ(1942թ. հուլիս-նոյեմբեր)», «Հայաստանի ժողովրդական տնտեսություն» ամսագիր #11, Երեւան 1987թ.

12. «Կովկասը Գերմանիայի եւ Թուրքիայի զավթողական պլաններում Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիններին», «Հայացք» ամսագիր #9, Երեւան 1990թ.

13. “Патриотическое движение народов Закавказья по оказанию помощи освобождённым от окупации краям и областьям Юга Росии”. Доклад на Росийской республиканской межвузовской научно-практической конференции. “Начало Великой Отечественной войны: итоги и уроки”, 24-25 мая 1991г. Ленинград

14. “Сила советского общеста в национальном и социальном единстве его народов (Великое братство. Сборник статей)”. Материалы научно-практической конференции проблемного совета “Росийская федерация в годы второй мировой войны”, Санк-Петербург 1993г.

15. “Призывы закавказцев к единству и дружбе”. Тезис доклад на научно-практической конференции (29 октября 1993г.) “Социально-экономические и идейные истоки возникновения второй мировой войны и роль антигитлеровской коалиции в победоносном её завершении”, Санк-Петербург 1993г.

16. “Героический труд судостроителей Ленинграда”. Сборник докладов и сообщений международной научной конференции (14-16 сентября 1995г.) по теме “Труженники тыла Росии в годы Великой Отечественной войны (тыл второй мировой войны)”, Кострома 1995г.

17. «Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիներին Հայաստանի հանրապետության օգնությունը գերմանական զորքերից ազատագրված շրջանների գյուղատնտեսության վերականգնմանը», «Ագրոգիտություն» ամսագիր #6, Երեւան 1999թ.

18. «Անդրկովկասը Գերմանիայի եւ Թուրքիայի ռազմաքաղաքական պլաններում 2-րդ աշխարհամարտի տարիններին (1939-1945թթ.)», «Գյուղատնտեսական գիտության հիմնախնդիրներ» ՀՀ ԳԱ գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսներ 22-25 հուլիսի 1999թ., Երեւան 2000թ.

19. «Էջեր Հայաստանի գյուղատնտեսության պատմությունից», «Անդրկովկասի տարածաշրջանում ագրոպարենային համակարգի կայուն զարգացման հիմնախնդիրները», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, մաս I Երեւան 2002թ.

20. «Հայաստանի հանրապետության գրականության եւ արվեստի դերը հաղթանակի համար մղվող պայքարում Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիներին (1944-1945թթ.)», ՀՀ ԳԱ հումանիտար գիտությունների բաժանմունքի «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու: Գիրք 5, Երեւան 2002թ.

21. “Из истории помощи закавказских республик освобождённым от немецких войск районам в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)”. « Ագրարային կրթության, գիտության, խորհրդատվության եւ արտադրության ապահովման խնդիրները» Միջազգային գիտաժողովի նյութերը: Երեւան 2004թ.

22. «Կովկասի պաշտպանական մարտերի ժամանակ (1942թ. հուլիս-դեկտեմբեր) Հարավային Կովկասի հանրապետությունների տնտեսական համագործակցության պատմությունից», « Գյուղատնտեսական մթերքների որակի ու անվտանգության արդի հիմնախնդիրները եւ ագրարային գիտակրթական համակարգի զարգացման միտումները», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երեւան 2005թ.

23. «Հայ կանայք Մեծ հայրենականի ռազմաճակատներում», «Գենդերային հետազոտություններ» ժողովածու, Երեւան 2005թ.

24. «Հայոց պատմության առարկայից սեմինար պարապմունքհեր անցկացնելու վերաբերյալ», Մեթոդական ցուցումներ, Երեւան 2005թ.